Bemutatkozás

Szeretettel köszöntöm Önt Ófalu község honlapján.

Köszönöm Ófalu lakói nevében, hogy megtisztelt érdeklődésével. Remélem, hogy ezután a kis virtuális betekintés után kedvet kap ahhoz, hogy ellátogasson és a valóságban is üdvözölhessük gyönyörű és egyedi lakóhelyünkön.

Ófalu a Kelet-Mecsek lábánál, a 6-os sz. főúttól és Mecseknádasdtól 5 km-re, Bonyhádtól 15 km-re fekszik. Ófalu egy zsáktelepülés, melyet csak Mecseknádasd felől lehet betonúton elérni. Véménd illetve Cikó felől földes úton közelíthető meg.A település hét domb által övezett falu. Csodás természeti adottságokkal rendelkezik. Azok, akik csendre és kikapcsolódásra vágynak tökéletes választás lehet ez a kis község.
A falu különleges természeti szépségét a települést övező szelíd domboldalak, karéjban elhelyezkedő, egymásra torlódó dombhátak koszorúja adja. A falu utcáin sétálok közös élménye a természet karnyújtásnyi közelsége: bármely égtáj felé fordulva hízelkedő domboldalak ölelését érzi itt a lakó. A természet játékos ajándéka a környék: olykor mintha a háztetőn hajtana végig a háttérdomboldalban kocsikázó szomszéd. Egy másik magaslaton a temető emelkedik a házak fölé. Ez a körbezártság mégsem nyomasztó: a meredek oldalakon felfutó tekintet a táguló tér élményét nyújtja kárpótlásként. A meredek utak mentén öreg pincék beszélgetésre invitálnak, még feljebb elvezetnek a közeli erdőkig, a kirándulások élményé ígérve. 

 

Településünkön egy német nemzetiségű óvoda működik (Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Egységes Óvoda-Bölcsőde).


Működő szervezeteink:
Német Önkormányzat Ófalu
Ófalu Baráti Köre Közhasznú Egyesület
Ófaluért Alapítvány (adó 1%: 18598717-1-02)
Ófalui Német Nemzetiségi Önkéntes Közhasznú Tűzoltó Egyesület (adó 1%: 18324187-1-02)

 

Ófalu Kisebbségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
letelepedési rendelete

Ófalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja;

A rendelet célja

1.§

E rendelet célja, hogy az Ófalu községbe beköltöző, vagy helyben tartósan letelepedő családok részére anyagi támogatást nyújtson.

A támogatásban részesíthetők köre

2.§

/1/ Helyi önkormányzati támogatásban azok a községbe beköltöző, vagy helyben tartósan letelepedő személyek részesíthetők, akik:

  1. házastársak, élettársak vagy gyermeket egyedül nevelő szülők
  2. munkahellyel, megélhetést biztosító jövedelemmel rendelkeznek
  3. a helyi önkormányzat felé lejárt határidejű tartozása nincsen.

A támogatás formája és mértéke

3.§

(1)A támogatás csak egy alkalommal nyújtható.
(2) A helyi támogatás a következő célokra és összegben nyújtható be:

  1. Lakóház építéséhez közművesített építési telek biztosítása a Liszt Ferenc utcában és 200 eFt vissza nem térítendő támogatás
  2. Magántulajdonú telken lakóház építéséhez 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás
  3. Használt lakás vásárlásához 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

4.§

A támogatás összege erejéig az érintett ingatlanra az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot, valamint ennek biztosításra elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni 10 évre Ófalu Község Önkormányzata javára.

5.§

(1) A támogatás összegének visszafizetése annak mindenkori jegybanki alapkamatával együtt egy-összegben esedékessé válik, ha a támogatásban részesített,

a.) a támogatásban részesítését valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával, vagy más módon befolyásolta,

b.) a lakás építését vagy felújítását a jogerős építési engedélyben, vagy a szerződésben meghatározott határidőn belül nem kezdi meg, vagy attól engedély nélkül eltér, amennyiben lakást épít,

c.) 10 éven belül a községből elköltözik.

Eljárási szabályok

6.§

A letelepedési támogatással kapcsolatos ügyekben a képviselő-testület dönt.

Az eljárás megindítása

7.§

A kérelmet írásban kell előterjeszteni, melyhez csatolni kell mindkét házastárs vagy élettárs kereseti igazolását, az önkormányzat igazolását arról, hogy nincsen helyi adó tartozása, a kérelemet megelőző három hónap víz, gáz, villamos áram befizetési csekkjeit. 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Új építés esetén a jogerős építési engedélyt és az eredeti adásvételi szerződés bemutatása mellett annak másolatát. A tulajdoni lapot a Polgármesteri Hivatal szerzi be.

8.§

(1) Támogatás iránti ügyekben az ügyfél vagyoni viszonyai, lakáskörülményei tisztázása érdekében környezettanulmányt lehet készíteni.

(2) A helyszíni szemlét a Hivatal dolgozója az ügyfél előzetes értesítése nélkül tartja meg, és annak eredményéről véleményt nyilvánít.

9.§

(1)A képviselő-testület döntését a jegyző hajtja végre, ennek során gondoskodik a szerződés elkészítéséről, valamint a támogatás összegének megfelelő jelzálogjognak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről és az esetleges egyéb feladatok ellátásáról. Az ügyvédi költségek a kérelmezőt terhelik.

(2) Használt lakás vásárlása esetén a támogatás teljes összegét egy összegben fizeti ki az Önkormányzat.

(3) Új lakás építése esetén a támogatás összegének első, 50%-os részét a lakás tetőhéjazatának elkészülése fizeti ki az Önkormányzat.

A támogatás fennmaradó 50%-át az önkormányzat az épület jogerős használatbavételi engedélyének bemutatását követően fizeti ki.

10.§

A jegyző nyilvántartást vezet a támogatásban részesülő személyekről.

A nyilvántartás tartalmazza a támogatott lakcímét, a nyújtott támogatási összeget, a támogatásról szóló képviselő-testületi határozat számát, annak dátumát, illetve annak az időpontnak a megjelölését, amikor a 10 éves szerződésben vállalt határidő lejár.

A jegyző a nyilvántartást az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeli.

11.§

Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított, valamint a rendelkezéseit kell alkalmazni.

12.§

Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

13.§

Záradék

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.